We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

Narks, LRK
Axis real

Guarantee fund

Garančný fond NARKS chráni klientov členských realitných kancelárií Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Tento fond vznikol na základe uznesenia XX. konferencie NARKS. Jeho hlavným cieľom je ochrana  a presadzovanie práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS.

Fond má tiež zabezpečiť vyššiu profesionálnu úroveň poskytovaných služieb klientom a zároveň im poskytovať finančnú garanciu podľa podmienok uvedených v Štatúte Garančného fondu. Prijatím Štatútu Garančného fondu NARKS deklaruje svoj úprimný záujem o zvýšenie komfortu bezpečia klienta pri spolupráci s členskou realitnou kanceláriou.

Garančný fond NARKS je vytvorený z rezerv NARKS, a to vo výške 50 tis. eur. Každoročne sa zvyšuje o členské príspevky členov v objeme 10 %. Maximálna výška fondu je 100 tis. eur, pričom do fondu môžu prispievať aj sponzori, a to formou nenávratného finančného príspevku.

Garančný fond sa použije v tých prípadoch, keď orgány NARKS zistia pochybenie v postupe členskej realitnej kancelárie z čoho vyplývajú finančné pohľadávky klienta voči nej a realitná kancelária si i napriek výzve na nápravu nesplní svoje záväzky voči klientovi. NARKS potom odškodní klienta namiesto svojho člena v odôvodnených prípadoch. Prevezme bremeno pohľadávky voči členovi na seba, čím uľahčí a urýchli celý proces a bude ďalej prípad riešiť interne.  Pohľadávky klienta členskej realitnej kancelárie budú uhradené. Podľa štatútu Garančného fondu je možné uplatniť si nárok na odškodnenie na základe zmluvných podmienok obchodného prípadu, pričom maximálna výška garancie pohľadávky pre klienta na jeden obchodný prípad je 5000 eur.

Garančný fond